Historie koštického domu č.p. 22 a 48

Historie koštických domů

Tento dům je poslední z řady historických domů v Říční ulici, je o něm poměrně málo záznamů v matrikách.

V Berní rule 1654 je zaznamenán jako první majitel Matěj Richtr z Rychnova. Pak je poměrně dlouhá mezera, zřejmě majitelé zemřeli na mor. Od r.1690 dům vlastní Jan Jiří Engel s manželkou Kateřinou Hortig z Rychnova (svatba 3.11.1677). V letech 1694-1717 byli majiteli hospody v č.1, byl též rychtářem v r.1691. Jeho syn z prvního manželství Jan Engel si 5.2.1690 vzal Kateřinu Fohri. Měli děti Annu Marii (3.12.1698, brzy zemřela) a Annu Marii (6.1.1701). V té době dům č.22 obývá Martin Hortig, bratr Kateřiny. Ten měl postupně tři manželky. S první Zuzanou měl děti Kryštofa, Václava (27.9.1671) a Alžbětu (12.4.1673). S druhou manželkou Markétou měli dceru Evu (1.7.1674) a se třetí Ludmilou Kateřinu (3.11.1677). Poté tu pravděpodobně hospodařil Jiří Fohri s druhou manželkou Annou Engelovou (svatba 25.4.1694). S první ženou Kateřinou měl syna Jiřího a dceru Markétu (9.11.1684). Statek převzal jeho syn z prvního manželství Jiří. Měl s manželkou Alžbětou Payerovou (svatba 6.5.1691) děti Alžbětu (13.2.1706), Annu Marii (25.1.1701) a Evu. K domu č.22 se váže jedna tragická událost. Na statku hospodařil tou dobou Matěj Richtr se ženou Evou. 10.1.1744 se jim narodil syn Jiří. Eva Richtrová byla 11.9.1744 nalezena na poli bez známek života. Bylo jí 25 let. Matěj se znovu oženil a s manželkou Marií měl syna Matěje (24.2.1754).

V letech 1752 – 1770 je vlastníkem majitel č.12 Antonín Sunkovský s manželkou Evou, dcerou Jiřího Fohri. Měli děti Antonína (28.8.1753, zemřel r.1790), Josefa, Jakuba a Kateřinu (zemřela r. 1788). Jakub se oženil s Annou Novákovou z Křesína, měli dceru Rozálii, jeho druhou ženou byla Anna Podaná. S tou měl dceru Annu a syna Josefa.

Od otce dům kupuje syn Josef, mistr kovářský, s manželkou Kateřinou Richtrovou za 243 kop. Měli děti Josefa, Annu Marii, s druhou manželkou Kateřinou Chlumeckou pak Václava (1772) a Františka. Měl ještě třetí manželku Annu, se kterou koupil č. p. 48. Václav, rovněž kovář, obýval dle matriky dům č. p. 48, kde se 14.9.1802 oženil s Marií Hausmanovou z č. p. 55. Anna Marie se provdala 21.6.1831 v pokročilém věku 48 let za Josefa Kučeru, domkáře z Pátku. Ženichovi bylo 64 let. Pro oba sňatek znamenal asi zabezpečení a vzájemnou pomoc ve starším věku. František Sunkovský s manželkou Alžbětou Šuttovou ze Želevic je majitelem domu od r.1809. Měli dceru Rozálii, která je zapsaná jako rybářova dcera. Druhá dcera Terezie (18.5.1815) se provdala 10.11.1842 za Václava Hetzela.

Sunkovských zde asi bydleli již dříve, protože 8.12.1739 se konala svatba Jakuba Sunkovského (zemřel r. 1802) a Evy (zemřela r. 1806), dcery šafáře Jiřího Gärbera. 7.7.1740 se pak vdala Kateřina Sunkovská za ovčáckého mistra Michala Jošta (Jašta).

6.2.1816 se berou Rozálie Sunkovská (1788), dcera Jakuba a Anny Sunkovských, a Mates Vurm, syn Ondřeje Vurma a Rozálie Zienertové z č. p. 37. Dcera Jakuba a Marie Anny Anna (1796) se provdala 25.6.1822 za Vojtěcha Sirotka, malíře pokojů. Ženichovi bylo 38 let. Syn Josef, voják jezdeckého pluku knížete Konstantina, major 1. eskadrony, se 22.1.1823 oženil ve věku 29 let se stejně starou Rozálií Klimentovou z Radonic. Kateřina Sunkovská se provdala za Jakuba Naima, převozníka z Koštic.

V roce 1819 František Sunkovský dům prodává Jakubu Mackovi, sedlákovi z Ouřece, s manželkou Marií Šillerovou, pro syna Antonína za 2500 zl. (zemřel 1825). Tento sedlák zřejmě nějak přišel o majetek, možná dům vyhořel. Měl děti Jakuba a Antonína. Antonín se oženil s Terezií Kricnerovou z Vojnic. V r.1835 je zapsán v  matrice Jakub Macek, adjunkt v panském dvoře, Jakub tedy asi pracoval na panském.

Antonín Macek (tehdy zapsán jako podruh v č.15) s první manželkou Terezií Kricnerovou z Vojnic měli dceru Annu Marii (1825-1851)). Ta si vzala 21.8.1849 Antonína Nešutu (1823), krejčovského mistra, syna Julia Nešuty z Hlaváčova. Nějaký čas žili v č.22, žil tam i Antonínův syn Julius Nešuta, rovněž mistr krejčovský, s manželkou Františkou Eckeltovou. S druhou manželkou Marií Janeckou žili už v č.57 u mlýna. Antonín Macek se oženil podruhé s Marií Povovou z č.17 a stal se převozníkem. Měli syna Kajetána Štěpána (25.12.1858) a dceru Marii. Později žili a sloužili v č.18, pak v č.50.

Josef Heller z č.38 měl s Marií Mackovou, služebnou v č.18 (21.5.1861), dcerou Antonína Macka a Marie Povové z č.50, sedm dětí.

Od r.1830 je vlastníkem Bernard Kocánek ze Solan s manželkou Kateřinou. Dcera Anna zemřela krátce po narození r. 1831. Jejich dcera  Marie se dne 1.5.1850 provdala za Václava Karfíka z č.11. Už od r.1832 dům vlastnil Jan Beránek, neboť Marie Karfíková (11.11.1812), Václavova teta z č.11, se 5.6.1832 provdala za Jana Beránka, obchodníka s obilím, a bydleli nejprve v nájmu v č.15, pak koupili dům č.22. Měli dcery Terezii (vzala si Josefa Mildorfa), Františku Romanu (19.11.1846) a Annu (4.3.1849). Dcera Marie se provdala 24.11.1862 za Františka Sonnenbergera, záložního vojína 74. pluku hraběte Mobili, z Vojnic 33. Brali se v č. p. 59, na jejím oddacím listě je otec Jan Beránek uveden už jako podruh z č. p. 22.

Usedlost prodává v r.1841 Františku Podanému z č.21, ten dům prodal Ferdinandu Pavlovskému. 16.10.1869 se v domě č.21 narodila Anna, dcera hodináře a hudebníka Ferdinanda Pavlovského (syna Václava Pavlovského, vrchnostenského šafáře z č.32) a Anežky Podané z č.21. Další děti Pavlovských se však už narodily v domě č.22 (např. Marie, 8.11.1871-5.6.1873, Václav, 20.6.1874, Anna, 1.6.1877, František, 18.5.1880), který Františku Podanému od r.1841 také patřil, a od r.1875 patřil Pavlovským.

Marie Podaná (24.5.1841) z č.21 se dne 4.10.1865 provdala za Josefa Šutta, sedláka z Nečich, bydleli pak v č.22 a měli dceru Annu (18.10.1868).

2.8.1865 zemřel měsíční syn řezníka Antonína Panoše Petr Pavel. Vdovec Antonín Viktorin zde zemřel 19.4.1858 ve věku 60 let, 26.4.1859 zemřela ve věku 14 dní jeho vnučka Marie, nemanželská dcera služebné Anežky Viktorinové, 30.5.1859 osmidenní syn nádeníka Jana Povy Jan. 6.2.1856 zemřel půlroční František Trester, řečený Bažant, nemanželský syn služebné Barbory Bažantové (Tresterové).

12.4.1866 se v domě narodil Karel (zemřel 7.7.1866), syn Václava Vurma, podruha z č.37, syna ovčáka Matěje Vurma a Rozálie Sunkovské, rybářovy dcery z č.22, a Evy , nemanželské dcery Kateřiny Richtrové, dcery Filipa Richtra a Rozálie Šubrtové. Jejich další dítě, František Xaver, se narodilo v č.42. 24.1.1873 se narodil Karel, 15.7.1878 se tu narodil Václav Richter, 2.6.1882 Antonín, synové Václava Kunce (legalizovaného na Richtr), syna Kateřiny Kuncové, a Kateřiny Libertinové z Píst, 4.8.1881 se jim narodil v č.11 syn Jan, zemřel 18.5.1882. \v č.21 se jim narodil syn Josef, zemřel 6.2.1879.

4.9.1892 se narodil Václav, nemanželský syn Marie Mildorfové, služebné v č.22. Marie byla dcerou cestáře Josefa Mildorfa z č.24 a Terezie Beránkové z č.11. Otcovství uznal Václav Tišer, švec z Křesína.

V čase sčítání obyvatelstva r.1921 je majitelkou Emilie Špičková

V domě bydlí:

Bohumil Brůna, nájemník, 11.3.1897, kovář v dílnách ČSD Louny

Brůnová Emilie, manželka, 31.1.1900, vede domácnost

Brůnová Emilie, dcera, 5.3.1920

Později ve 20. století dům vlastnila rodina Nápravníkova, patří jim dosud.

Dům č.48

V  roce 1790 Josef Sunkovský (zemřel r. 1819) koupil od otce pozemek náležející k č.22 a vystavěl s manželkou Annou (zemřela r. 1818) domek, který prodal po svatbě 2.2.1818 zeti Kryštofu Wegwartovi, manželovi jeho dcery Alžběty (zemřela 4.9.1865 ve věku 86 let jako vdova). V domě žil i Josefův bratr Václav. Josef s Annou měli děti Rozálii (zemřela 1829), Floriana (zemřel 1812), Josefa (zemřel 1812), Annu Marii (zemřela 1808), Antonína (zemřel 1794) a Václava (zemřel 1798). V roce 1830 dům vlastní sirotci Kryštofa Wegwarta, Václav a Josef a Barbora. Syn Martina a Rozálie Povových Jan Pova (17.8.1804)z č.p.17 se oženil s  Barborou Wegvartovou (5.4.1819), roz. Sunkovskou, děvečkou ve dvoře. Měli děti Jana, Barboru, Annu Marii, Martina (Matěje). Josef Wegvart (syn Kryštofa Wegvarta a Alžběty Sunkovské) s manželkou Marií Koutníkovou měli syny Josefa (zemřel 15.11.1857 ve věku 8 dní), Františka (zemřel 5.2.1892 ve věku 3 let). 18.4.1866 se narodil Josef, 8.8.1867 se narodil ještě jejich syn František. Dál je velká mezera v majetkových poměrech, v domě žije dělník a budoucí převozník Jan Mates s manželkou Rozálií, narodila se tu jejich dcera Karolina (30.1.1868-10.5.1868). Až r.1892 je zapsán majitel Václav Vegvart s manželkou Barborou, Václav ovdověl r.1893, dům v r.1894 získal syn František, který ho prodal r.1895 Václavu Povovi s manželkou Karolinou.

V sobě sčítání lidu r. 1921 zde bydlí nájemníci:

Nešuta Julius, krejčí, 25.2.1878

Nešutová Marie, manželka, 19.11.1882, vede domácnost

děti Václav (nar. Dolní Kamenice), Antonín (nar. Klapý), Aloisie (nar. Klapý), Marie (Koštice)

Současnými majiteli jsou manželé Beránkovi.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.