Oznámení o konání VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE dne 9.11. 2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Oznámení o konání

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
dne 9.11. 2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5.  Schválení jednacího řádu zastupitelstva
6. Zřízení kulturního výboru
7. Stanovení finančního limitu pro starostu na nákup drobného
majetku
8. Schválení nákupu nového evidenčního programu
9. Projednání rozpočtových změn v hospodaření obecního
úřadu
10. Projednání plánu inventur na rok 2022
11. Schválení pronájmu pozemků v Želevicích
12. Schválení prodeje pozemku ve Vojničkách
13. Projednání systému likvidace komunálního odpadu v roce 2023
14. Projednání návrhu na úsporu elektrické energie
15. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2023
16. Různé
17. Diskuse
18. Usnesení a závěr

Mgr. Vladimír Jaroš
starosta obce