Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 17.6.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Projednání žádosti o poskytnutí peněžitého daru
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení prodeje pozemků
9. Schválení záměru pronájmu pozemků
10. Schválení pronájmu pozemků
11. Schválení dodatku k úvěrové smlouvě
12. Projednání dotace na výměnu veř. rozhlasu
13. Schválení podání žádosti o bezúplatný převodu pozemku
14. Schválení převodu (odkoupení, darování) pozemku
15. Různé
16. Diskuse
17. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce