Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva červen 2021

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 16.6.2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Projednání a schválení záměrů pronájmu pozemků
7. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení dodatku ke smlouvě – věcné břemeno
9. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce