Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 13.5.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení pronájmu pozemků
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
9. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Koštice za rok 2019
10. Schválení bezúplatného převodu pozemků od ÚZSVM
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce