Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva květen 2022

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 18.5.2022 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě – ČOV
7. Schválení záměrů pronájmu pozemků
8. Schválení záměru prodeje pozemku
9. Schválení prodeje pozemků
10. Schválení účetní závěrky za rok 2021
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
12. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021
14. Různé
15. Diskuse
16. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce