Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2021

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 24.2. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5 Schválení Rozpočtové změny číslo 1
6 Schválení záměru pronájmu pozemku
7. Informace o stavbě kanalizace a ČOV
8. Schválení výjimek z platby poplatku za odvoz TDO
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce