Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 3. 10. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtové změny

6. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – ČEZ

7. Schválení dodavatele stavby vybraného v zadávacím řízení na

akci „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce