Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 6.5. 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Projednání dokumentace ke kanalizaci a ČOV

6. Projednání žádosti o poskytnutí peněžitého daru na provoz

lékařské pohotovostní služby

7. Vyhlášení vítěze výběr. řízení na provozovatele restaurace

8. Schválení rozpočtových změn

9. Schválení účetní závěrky obce a ZŠ a MŠ za rok 2018

10. Schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018

11. Projednání žádosti o předběžné navýšení kapacity mateřské

školky na rok 2019/2020

12. Projednání a schválení vítěze z nabídkového řízení na výměnu

stožárů veřejného osvětlení

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce