POZVÁNKA na ustavující zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

POZVÁNKA

na ustavující zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

konaného

dne 31.10.2018 od 18.00 hod. na sále kulturního domu v Košticích.

 

Program jednání :

 • Zahájení zasedání zastupitelstva
 • Složení slibu nových zastupitelů obce
 • Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 • Schválení programu jednání
 • Určení počtu místostarostů
 • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat,

jako dlouhodobě uvolnění

 • Určení volby starosty a místostarosty
 • Volba starosty
 • Volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
 • Volba členů finančního a kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
 • Schválení smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

na akci „Koštice, Želevice, kanalizace a ČOV“

 • Schválení opravy zásahové hasičské techniky Tatra T 148 CAS 32
 • Různé
 • Diskuse a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce