Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 19.6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
6. Schválení návrhu smlouvy o dílo na akci „ Koštice, Želevice
– kanalizace a ČOV
7. Projednání a schválení příspěvku pro STP Libochovice
8. Schválení rozpočtových změn
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce