Historie koštického domu č.p. 19 a 20

Historie koštických domů

Původně půllán, s č.21 snad lán.

Tato čísla popisná byla původně jedním domem, do r. 1683 dokonce dohromady s č.21, kdy Michal Vajgl koupil č.20 od Jana Kaldy ml.

Trojdům původně vlastnil dle záznamu z r.1604 Jan Kolda či Kalda. R.1618 ho kupuje Vávra Bečovský, rychtář r.1613, majitel č.16. Roku 1651 ho přebírá pravděpodobně syn Jan Bečovský, spolumajitel čísel 15 a 16, který statek předává r.1652 konšelovi Janu Koldovi (Kaldovi) s manželkou Ludmilou (1623 – 16.3.1679). Ti měli syna Jana, který r.1683 prodává dnešní č.21 Michalu Vajglovi s manželkou Evou Srbovou. Jan Kalda ml. měl s první manželkou Dorotou syna Jana Kryštofa (10.10.1688) a dceru Dorotu (4.2.1691). S druhou ženou Evou měl Kateřinu (14.6.1697), Josefa (22.6.1700) a Jana Adama (9.12.1703). O Evě Kaldové je velmi zajímavý zápis v matrice, a to hned ze dvou důvodů. Zemřela 19.4.1740 jako žebračka a jako věk je uvedeno 103 let! To by znamenalo, že se narodila r. 1637. Podle věku jejích děti to dost dobře není možné, ale možná šlo o jinou Evu Kaldovou, o generaci starší, mohla by to být sestra Jana Kaldy ml. Navíc faráři si s věkem zemřelých hlavu moc nelámali.

Hospodářství už roku 1652 vlastnil Pavel Kubš řečený Klotauer ze Želevic, konšel v letech 1651-1652, později se synem Kryštofem. Ten měl s manželkou Evou syna Jiřího (8.3.1671). Ovšem podle Berní ruly v r.1654 je majitelem Jan Kalda, zřejmě vše zapsali podle dědičných majitelů, možná říkali Kalda i novému vlastníku. V roce 1662 měl statek Tobiáš Porš z č.1 s manželkou Kateřinou. Měli děti: Jiří (s manželkou Annou měl dceru Alžbětu – 2.2.1706), Kateřina (vzala si Jana Aulického) a Alžběta (pozdější manželka Štěpána Aulického, se kterým měla syny Ondřeje, nar.15.11.1703 a Davida, nar.16.8.1705). Vdova Kateřina Poršová v r.1675 odprodala 1/4 lánu za 40 kop Jakubu Molerovi (Malému) s manželkou Alžbětou. Měli děti Zuzanu Markétu (27.9.1674) a Františka (30.1.1676). O r.1682 je majitelem zeť Poršových Jan Aulický s manželkou Kateřinou, měli dcery Annu Kateřinu (7.6.1675, vzala si 17.1.1700 Jana Jandu) a Ludmilu. Od Aulických koupil statek se čtvrtlánem r.1692 Jan Galden za 60 kop. Měl syny Jana a Matesa. Jan se oženil, pravděpodobně po druhé, 15.10.1735, s Kateřinou Hájkovou. Po otci dědil r.1708 syn Mates Galden s manželkou Kateřinou, platil 100 kop. V matrikách je psáno Galden, ale zřejmě se jedná o přepis jména Kalda, protože v dalších matrikách je již opět příjmení Kalda.

Měli spolu syny Josefa a Jana Jiřího (1.6.1705). Josef se oženil 9.9.1742 s Annou, dcerou Martina Rulfa. Jan Jiří za 120 kop koupil statek r.1742 s manželkou Annou Marií, měli děti Rosinu (zemřela 13.8.1744 ve věku 5 týdnů), Rosinu (12.6.1745), Antonína (8.8.1749), Jakuba (16.6.1752), Josefa (7.10.1755), Barboru Alžbětu (16.10.1757) a Kateřinu (3.8.1761). Jan Jiří hospodářství prodává r.1770 za 200 kop Kryštofu Hamplovi z Odolic. Už r.1773 je majitelem Josef Karfík s manželkou Annou Marií Erlichovou (kupuje za 268 kop). Jejich syn Jakub kupuje statek za 330zl a 57 kr. Ten provádí r.1811 složitou výměnu prostřednictvím Adama France: Statek mění s Josefem Šindlerem z č.40, a to takto : vlastní statek dělí na dvě části (dnes čísla 19 a 20) a stěhuje se do č.40. Číslo 19 pak vlastnil Josef Šindler a č. 20 František Šindler. Dcera Josefa Šindlera Terezie (1781) se vdala 12 .6. 1807 za Jakuba Nováka ze Lkáně.

Nyní o č.19 : V roce 1816 ho koupil Filip Neumann z č.10, r.1819 zdědil dům Antonín Neumann, r.1831 František Neumann, který se oženil s Annou Tietzovou a měli syna Jana, Vojtěcha (zemřel 24.4.1854 ve věku 3 let), dcery Terezii (zemřela 1844), Majdalenu (zemřela r.1852), Anežku (zemřela 23.1.1853 ve věku 3 týdnů), Josefu (1855-11.5.1857), Barboru a Terezii (1.5.1868-24.11.1868), Annu ( vdala se 24.1.1864 za Františka Malého z Vojnicjeho matka byla Františka Flajšrová z Chožova, jistě příbuzná budoucích majitelů č. p. 21). Sestra Anny Neumannové Magdalena Tietze, která na statku sloužila, se 13.11.1849 vdala za Jana Grunta, hudebníka z Vojnic, syna Václava Grunta a Magdaleny Chmelařové z č. p. 8. Jan Neumann se oženil s Annou Sonnenbergerovou a žili v č.5. Janovou druhou manželkou byla Terezie Robková ze Slavětína a žili v č.70. František dům r.1854 prodal Hynku Cílovi původem z Chožova s manželkou Marií Viehweberovou. Jejich syn Vojtěch si vzal Rozálii Klimendovou ze Stradonic, měli děti Annu (19.5.1866), Barboru (2.12.1868-26.1.1869), Barboru (7.7.1870), Ignáce (Hynka). Barboře se narodil nemanželský syn František, brzy po narození zemřel.

Josef Sunkovský, syn Josefa Sunkovského z č.19, a Magdaleny Kotalíkové, pracoval jako cestář a rodina dlouho žila v č.5. S první manželkou Barborou Bažantovou, nemanželskou dcerou Kateřiny Bažantové ze Želevic, (svatba 19.11.1861) měli dceru Annu, provdanou později za Josefa Seiferta ze Želevic. Josef Sunkovský st. zde byl uveden jako podruh, předtím jako cestář. Josef ml. Se po druhé oženil s Terezií Suhne z Parokryjí. Měli dcery Karolínu (6.8.1867-2.6.1869) a Marii (24.4.1871-26.12.1877),

Na statku žil podruh Jan Kafka s manželkou Rozálií Povovou. Jejich dcera Anežka sloužila v domě č.39 a měla nemanželskou dceru Marii (5.8.1867).

R. 1893 dědí dům Hynek (Ignác) Cíl, s první manželkou Marií Pauerovou měl děti : Anna Barbora (29.11.1890), Josef (17.3.1889-23.5.1889) a mrtvě narozené dítě (16.1.1893). R.1897 se oženil po druhé s Annou Purkytovou z Brloha. Měli děti : František (7.11.1897-18.4.1898), Antonín (28.5.1889-29.4.1890). Rodině patřil dům až do začátku 21.století. Nyní patří Novákovým z Libochovic.

Soupis obyvatel ze sčítání lidu r. 1921:

Cíl Hynek, 1.2.1859, rolník

Cílová Anna, manželka 26.8.1872, vede domácnost, spoluvlastnice

Purkyt Josef, syn. 5.8.1896, sedlář bez práce, pomáhá v hospodářství

Cílová Emilie, dcera, 23.2.1907, pomáhá v hospodářství

Cíl Václav, syn, 23.9.1906, pomáhá v hospodářství

Cíl František, syn, 28.8.1913, školák

Ouředníková Ann, vdova, 10.1.1870, dělnice v hospodářství

Č.20 : V roce 1816 ho koupil Václav Zinke pro syna Václava, který ho prodal r.1836 Janu Šimonovi. Už r.1837 ho kupuje Antonín Vágner ze Želevic za 1200 zl. pro syna Jana, který je majitelem od r.1840. R.1842 dům koupil Josef Seifert ze Třtěna s manželkou Annou Hörlovou. Měli syna Josefa a dceru Johanu, později zapsanou jako služebná v č.20, kde se vdala za Josefa Bauera z č.29, původem z Vojnic. Josef Zinke, v matrice zapsaný jako podruh v č. 27, se oženil s Kateřinou Krejzovou z č.16. Od r.1849 je majitelem Václav Jirásek, od r.1860 pak Antonín Jirásek.

13.2.1857 zemřela Jenovefa, nemanželská dcera Anny Richterové, ve věku 27 let. 22.3.1857 zemřela devatenáctiletá dcera nádeníka Jana Reisiga Terezie. Dcera nádeníka Josefa Seiferta Marie zemřela v čp.20 23.12.1857 ve věku 5 let. Další dcera Johana se 4.6.1850 vdala za Josefa Bauera, čeledína v č. 32, původem z Vojnic.

28.3.1866 se narodila Anna, dcera chalupníka z č.20 Františka Čackého a jeho ženy Marie Černé. Jejich dcera Marie Anna zemřela 7.5.1865 ve věku 1 roku, syn Josef 2.11.1862 ve věku 9 měsíců..

Od r.1866 jsou majiteli František a Marie Holubovi, jinak též majitelé č.15, od r.1884 jejich zeť Alois Lukáš, mistr kovářský, s manželkou Annou. V r.1876 kovář Alois Lukáš koupil s manželkou Annou také dům č.15.

27.6.1893 se narodil syn František dělníku Františku Podanému z Horek a jeho ženě Anně Medkové ze Želevic. Oženil se 27.1.1919 s Annou Šťastnou. Dcera Podaných Františka (15.6.1890) se vdala za Josefa Vajgla ze Želevic. Dělník Josef Bauer (pův. z č.29) se oženil s Marií, dcerou Štěpána Cinke z č.19, a 21.4.1880 se narodil syn Václav, 27.7.1884 se jim narodil syn Antonín, 27.10.1893 dcera Marie Anna (18.5.1920 se vdala za Jana Krupičku).

Od r.1908 dům vlastní majitel č.1 František Vaněk s manželkou Annou.

Sčítání lidu v r. 1921 vypovídá o nových majitelích:

Bauer Josef, 28.10.1850, rolník

Bauerová Marie, manželka, 2.2.1853, vede domácnost

Bauer Václav, syn, 21.4.1880, cestář v okresní službě

Bauer Antonín, syn, 27.7.1884, vypomáhá v hospodářství

Krupičková Marie, provdaná dcera, zatím bydlí u rodičů, 27.10.1893, vypomáhá

V současnosti je dům v podílovém vlastnictví celkem 4 vlastníků: Donát Jiří, Fleischmannová Květa, Frimel Josef, Kržová Božena.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.